NETISpro

O produktu

Softwarový produkt s obchodním názvem NETISpro je moderní informační nástroj pro řízení ekonomiky a ochodu podnikatelů a firem. Sestává z jednotlivých modulů - agend, které jsou vzájemně provázány. Lze uplatnit postupné zavádění software tak, jak rostou potřeby uživatele.

Pracovní plocha každé agendy NETISpro obsahuje řadu ikon, které usnadní spouštění nejpoužívanějších akcí, jako například vstup nového dokladu, seznam obchodních partnerů, vystavení faktury či nahrávka bankovních obratů. Definovat lze hot klávesy, například pro okamžité zobrazení aktuálního ceníku - uživatel má rozpracovaný doklad a do toho zákazník s dotazem na cenu a stav zboží - např. klávesy Alt-C nám poskytnou okamžitý náhled na ceník v samostatném okně, aniž je nutné přerušit rozpracovaný doklad.

Uživatelé zajisté ocení přehledné zobrazování údajů v tabulkách a snadnou manipulaci s nimi a to vyhledání údaje v libovolném sloupci, setřídění údajů obecně v jakémkoliv sloupci (hodnota, název, karta, datum, apod.). Samozřejmostí je možnost přesměrování výstupu při tisku do souboru či na obrazovku počítače ke snadné kontrole před vlastním tiskem, výstup do PDF formátu či odeslání dokumentu PDF e-mailem přmo z aplikace. Implementovány jsou funkce pro tvorbu grafů k transparentní prezentaci ekonomických výsledků.

Vstup dat vždy prochází kontrolou na příslušné číselníky či povolené údaje, k dispozici je vždy výběr z dostupných možností.


NETISpro je od počátku koncipován jako produkt fungující v lokální počítačové síti stejně, jako na samostatném počítači. Zároveň je možné provozovat jednotlivé moduly odděleně na samostatných PC a data přenášet pomocí funkcí Export/Import. Jedna instalace umožní také účtovat více právnických či fyzických osob, ale pro každou účetní jednotku musí být vygenerován licenční kód.

Základním modulem je Podvojné účetnictví, které agreguje data z ostatních agend a to Skladové hospodářství, Fakturace, Evidence majetku, Mzdová agenda,  Hotelový IS. Doplňkovým modulem je Daňová evidence a Evidence knihy jízd.

Podvojné účetnictví

 • definice číselných řad dokladů
 • bankovní obraty, pořízení, import, automatické párování
 • generování příkazů k úhradě, výběr pro platbu, podpora Internetového bankovnictví
 • faktury přijaté, pořízení, rozkontace, dopočet veličin
 • faktury vydané, on-line vstup z modulu Fakturace nebo import
 • pokladna
 • saldokonto odběratelů a dodavatelů
 • saldokonto ke dni, komparace stavu účtu a saldokonta
 • upomínky, úroky a poplatky z prodlení
 • cizí měny
 • uskutečněná zdanitelná plnění, přijatá zdanitelná plnění, jen odchylky
 • kompletní výkaznictví DPH
 • návrhy, sestavení a zaúčtování zápočtů
 • rozsáhlé výkaznictví
 • meziroční bilance s grafickým výstupem
 • graf meziročního vývoje libovolného účtu nebo účetní třídy
 • výstupy do tab. systému Excel 

Skladová evidence - základní charakteristika

 • neomezený počet skladů
 • skladové skupiny a podskupiny
 • definice skladu jako prodejní
 • prodejní sklad s možností přípravy ceníku s platností od data
 • několik cenových hladin
 • oceňování skladu metodou váženého aritmetického průměru nebo pevných cen
 • příjemky, výdejky, meziskladové
 • kompletní problematika čárových kódů, generování vlastních včetně tisku
 • transakce skladu, jednoduchá a přehledná oprava dokladu
 • kompletní zaúčtování skladu
 • vydané objednávky, evidence na skladové položky, výstup do tab.procesoru (např.Excel) a odeslání e-mail přímo z aplikace
 • přijaté objednávky
 • rezervace (blokace) skladové položky
 • vazba na pokladní systémy (např. EURO 2000)
 • statistika, tiskové výstupy, přehledy
 • inventura skladu
 • přímá vazba na fakturaci

Fakturace - základní charakteristika

 • daňový doklad - faktura
 • jednoduchý daňový doklad
 • zálohová faktura
 • výdejka - dodací list
 • dobropis
 • vrubopis
 • slevy/přirážky na položky faktury
 • fakturace skladových položek s okamžitou aktualizací stavu
 • fakturace neskladových položek s vazbou na ceník
 • doprovodné texty faktur s automatickou předvolbou
 • přímý prodej s využitím čárových kódů
 • statistika, přehledy, grafické výstupy
 • kompletní zaúčtování
 • 4 režimy EET - vypnuto, testovací, on-line, off-line

Evidence majetku - základní charakteristika

 • investiční majetek
 • účetní a daňové odpisy
 • majetkové transakce
 • operativní evidence neinvestičního majetku
 • leasing majetku, účtování leasingové splátky, účtování nákladů
 • vyřazený majetek
 • měsíční závěrka
 • výkazy, tiskové výstupy, rekapitulace, inventura majetku
 • kompletní zaúčtování

Mzdová agenda - základní charakteristika

 • kmenový soubor zaměstnanců
 • odpočitatelné položky
 • modifikovatelná daňová tabulka
 • druhy zaměstnaneckého poměru
 • výkony na zakázku, střediska
 • číselník činností
 • stálé platby
 • mzda na účet
 • problematika stravenek
 • personalistika
 • kompletní generování platebních příkazů z mezd
 • mzdové listy, zápočtové listy, potvrzení o příjmu
 • výkaznictví, pojišťovny, statistika

Daňová evidence - základní charakteristika

 • definice číselných řad dokladů
 • bankovní doklady
 • pokladní doklady
 • nepeněžní zápisy
 • peněžní deník, rekapitulace, zkrácený, úplný
 • faktury vydané - fakturace s vazbou na sklady
 • kniha pohledávek
 • faktury přijaté
 • kniha závazků
 • příkazy k úhradě
 • soupis DPH
 • výkaz majetku a závazků
 • výkaz příjmů a výdajů
 • orientační daň z příjmu fyzických osob
 • tiskové výstupy, přehledy
 • provázanost na sklady

Mzdová agenda

Odstavec ke mzdám

Můj text v odstavci ke mzdám

FOTO23.2.2019-17.37.26.jpg